HE Dr Sami Khiyami

The Syrian Ambassador to London